جواد کریمی قدوسی٬ نماینده مجلس:

قوه قضائیه می‌تواند رئیس جمهور را محاکمه کند