دبیرکل جامعه روحانیت مبارز:

تخلف در انتخابات ایران «امری طبیعی» است