فرمانده سپاه استان همدان:

شوی تبلیغاتی روحانی در همدان عبور از خط قرمز بود