محمدرضا باهنر٬ دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین:

باید به برخی نامزدها دروغ‌سنج وصل می‌کردند