کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران:

خدا کند فردی امام رضاپسند رئیس جمهور شود