عبد‌الله جوادی آملی:

شانس و نحسی سیزده بدترین خرافه است