مصباحی‌مقدم٬ سخنگوی جامعه روحانیت مبارز:

در دوره اصلاحات به اسم آزادی ولنگاری کردند