حسین نوری همدانی در پاسخ به حسن روحانی:

مردم با شکم گرسنه و دیدن جوان بیکار چگونه شاد باشند