معاون دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی:

امروز مشکل کشور اجرای کنسرت نیست