«قوه قضائیه مانع فعالیت انجمن روزنامه‌نگاران تهران شود»