کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران:

سازش با آمریکا موجب ارزانی نمی‌شود