مینو اصلانی٬ مسئول بسیج جامعه زنان:

در تبلیغات نباید از چهره زنان استفاده ابزاری شود