حبیبی: نگاه برخی مسئولان دولتی به خارج از مرزها است