اژه‌ای: سپاه در سخنرانی مطهری احتمال درگیری می‌داد