احمد علم‌الهدی٬ امام جمعه مشهد:

متدینین بسیار قوی‌تر از جریان اپوزیسیون هستند