هاشمی: برخی دشمنان شخص رهبر به مراکز حساس نفوذ کرده‌اند