نقوی حسینی: تاوان تعجیل در قبول برجام را می‌پردازیم