«مصاحبه‌کنندگان با شبکه‌های ضدانقلاب تحت تعقیب قرار می‌گیرند»