محسن اراکی٬ دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی:

حتی اگر قوه قضائیه کسی را به اشتباه محکوم کند٬ نباید از وی حمایت کرد