نوری همدانی:‌ تنها یک جریان باید در کشور حاکم باشد