حمید رسایی٬ نماینده سابق مجلس:

مذاکره امام حسین از جنس سازش نبود