محمدحسن آصفری٬ نماینده سابق مجلس:

بازداشت اتباع ایرانی در کشورهای همسایه خواست عربستان است