ابراهیم رئیسی٬ تولیت آستان قدس رضوی:

حکومت شاه٬ منشاء زشتی و منکر در جامعه بود