محمد باقری٬ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

تلاش برای تضعیف توان نظامی٬ نادانی است