محی‌الدین حائری شیرازی:

تنها انسان بیمار برهنگی را خوب می‌داند