فاطمه آلیا٬ نماینده دوره نهم مجلس:

مردم از اکثر کنسرت‌ها ناراضی هستند