مصطفی پورمحمدی٬ وزیر دادگستری:

فایل صوتی منتظری انتقام‌جویی از امام بود