احمد خاتمی٬ امام جمعه موقت تهران با اشاره به قوای سه‌گانه:

برخی انتظار رفتار متملقانه و تعریف دائم دارند