سعید قاسمی٬ از فرماندهان حزب‌الله:

فتنه در لباس اعتدال و نوکران کدخدا خزیده است