محمدحسین نجات٬ معاون فرهنگی سپاه:

در جذب قشر خاکستری در فضای مجازی ناموفق بوده‌ایم