محمدرضا نقدی٬ رئیس سازمان بسیج:

نجومی‌بگیران کمتر از داعش نیستند