مهدی چمران٬ رئیس شورای عالی استان‌ها:

اقدامات برخی دانشگاه‌ها زمینه‌ساز ولنگاری فرهنگی است