غلامحسین دهقانی٬ سفیر ایران در سازمان ملل:

داعش ممکن است در خراسان اعلام موجودیت کند