محمدرضا نقدی٬ رئیس سازمان بسیج:

جوانان ایرانی برای رفتن به سوریه التماس می‌کنند