از سوی شورای نگهبان:

صحت انتخابات تهران و مشهد تائید شد