کاظم صديقی٬ امام جمعه موقت تهران:

نگران عملکرد برخی آخوندها در داخل هستیم