وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی خبر داد:

تلاش برای گسترش همکاری اینترنتی با روسیه