کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران:

عربستان سگ کی است که به حجاج ما اهانت کند؟