از سوی نشریه «رمز عبور» صورت گرفت:

داستان‌سازی درباره ۵سال حصر موسوی‌و‌کروبی