کیوان خسروی٬ سخنگوی شورایعالی امنیت ملی:

پرونده حصر در دستور کار شورای عالی امنیت ملی نیست