مکارم شیرازی با انتقاد از کشور‌های عربی:

سوریه در خط مقدم مبارزه با اسرائیل قرار دارد