رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری:

رفع حصر جزء وظایف و اختیارات روحانی نیست