مرتضی آقاتهرانی٬ دبیرکل جبهه پایداری:

اصو‌گرایان باید هزینه اصول‌گرایی باکیفیت را بپردازند