دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه خبر داد:

پرونده موسوی‌ و کروبی در مرحله رسیدگی است