محمدحسن رحیمیان٬ روحانی نزدیک به علی خامنه‌ای:

مشت موسوی و کروبی هنوز بالای سر نظام است