در رسانه‌های محافظه‌کاران مطرح شد:

زمزمه جدایی جلیلی از مصباح و جبهه پایداری