جواد ابطحی٬ عضو «جبهه پایداری»:

تصویر عضو ستاد جلیلی در تجمع علیه روحانی فتوشاپ است