حسین کنعانی‌مقدم، فعال سیاسی اصول‌گرا:

جبهه پایداری وصول‌گرا و بدلی است و باید حذف شود