«متکی زیاد دیپلمات بود؛ عرصه دیپلماسی عرصه جنگ است»


www.digarban.com (2017)