سر دادن شعار «هاشمی پاینده باد» در نماز جمعه تهران


www.digarban.com (2017)